Boverhoff midden in de samenleving

CO2 – MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord, circulair en duurzaam ondernemen zit Boverhoff al meer dan 30 jaar in de “genen”. Boverhoff was dan ook één van de eerste bedrijven met een mobiele breekinstallatie om vrijkomende afvalstromen duurzaam te hergebruiken. Daarnaast dragen wij  aanzienlijke bij aan maatschappelijke instanties en goede doelen, onder andere door sponsoring en giften.

Circulariteit, CO 2 ladder en ketenintegratie

Milieu en maatschappij zijn altijd de rode draad geweest in onze bedrijfsvoering. Boverhoff heeft mede hierdoor haar aanzien verdiend onder onze relaties en in de markt. Als sloop- en recyclingbedrijf produceren we (secundaire) bouwstoffen uit de reststromen, om te voorkomen dat producten aan het einde van hun levenscyclus komen bij sloop. Boverhoff borgt deze manier van werken o.a. door de haar milieumanagementsysteem ISO-14001, CO2-prestatieladder, het betonconvenant en contracten met afnemers en verwerkers in het kader van hoogwaardig hergebruik (10R model).

Boverhoff  zet zich in voor het milieuvriendelijk en duurzaam voorbereiden, organiseren en uitvoeren van de werkzaamheden.

Dat wil zeggen dat we een actief beleid voeren om milieu- onvriendelijke effecten, zowel op kantoor als op de werkplek (projecten) zoveel mogelijk proberen te vermijden. De CO₂-Prestatieladder stimuleert ons bedrijf een bijdrage te leveren aan het verminderen van CO₂ uitstoot door maatregelen te nemen, te werken aan vernieuwing en onze kennis te delen. Kennis delen in ons eigen bedrijf, maar ook in de keten.

De CO2 prestatieladder kent 5 niveaus, Boverhoff is in bezit van het hoogste niveau 5 van de CO₂-Prestatieladder, conform het Handboek CO₂-Prestatieladder versie 3.1

Ons bedrijf wordt benoemd als vooruitstrevend in het kader van de CO₂-Prestatieladder wat onder andere inhoudt dat Boverhoff Sloopwerken B.V.:

 • Inzicht heeft in haar energieverbruik;
 • Beschikt over kwantitatieve CO₂ -reductiedoelstellingen voor de eigen organisatie;
 • Intern en extern communiceert over haar CO₂-footprint en reductiedoelstelling(-en);
 • Actief deelneemt aan initiatieven rond de reductie van CO₂ in de sector of erbuiten.

Uit de inventarisatie is gebleken dat Boverhoff, over 2020-2022, door haar omvang behandeld dient te worden als een Middelgroot bedrijf (M).

Doordat de uitstoot van CO₂ een duidelijk negatief effect op het klimaat heeft en daarmee op de wereld waarin wij leven, hebben wij de ambitie om actief deel te nemen aan de reductie van CO₂ uitstoot.

Download hieronder de documenten betreffende ons CO₂-reductiebeleid:

Voor documenten en publicaties van voorliggende jaren klik u hier.

Re-use en upcycling

Wij zetten ons in voor het hergebruik en de afzet van vrijkomende materialen en reststromen- Bezoek de circulaire hub en bekijk de circulaire bouwmaterialen, hout en gebouwonderdelen. Een besparing van CO2 door de inzet van circulaire materialen is op elk project mogelijk!

Midden in de samenleving

Boverhoff is een landelijk opererend bedrijf met vele projecten en verschillende werkzaamheden en heeft hierdoor een belangrijke rol in de maatschappij. Boverhoff staat met haar werkzaamheden vaak aan het begin van een langdurig traject en forse ingreep in de (vertrouwde) omgeving van de belanghebbenden. Sinds de oprichting is Boverhoff zich hiervan bewust en hechten wij veel waarde aan goede communicatie met de mensen en bedrijven in de directe omgeving en haar opdrachtgevers, gecombineerd en met het minimaliseren van omgevingshinder.

Erkend leerbedrijf

Tevens is Boverhoff een erkend leerbedrijf dat diverse leerplekken beschikbaar stelt voor de om- en bijscholing tot sloopprofessionals. Enkele voorbeelden hiervan zijn de scholing tot betonboorder en de omscholing van metselaar tot calculator- en werkvoorbereider.

Commitment en lidmaatschappen

Boverhoff is aangesloten bij de volgende brancheverenigingen, stichtingen en instanties:

 • Duurzame leverancier – het platform voor organisaties die willen verbeteren op het gebied van duurzaamheid, milieu en veiligheid
 • Beton keten overleg – verduurzamen van de betonketen; Noorden Duurzaam (Voorheen CODIN). Boverhoff heeft zich gecommiteerd aan deze Betonketen, waarbij gericht wordt samengewerkt met ketenpartners om de betonketen te sluiten, door het product te hergebruiken of als grondstof weer toe te passen.
 • SKAO –  Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen
 • Veras – branchevereniging voor de sloopbranche
 • Ascert – beheerstichting voor gecertificeerde bedrijven in het werkveld asbest
 • Branchevereniging mobiele recycling – behartigt de belangen van leden actief in puinrecycling en productie van granulaten
 • Specialisten netwerk  – samenwerkingsverband voor het duurzaam hergebruik dakbedekking en bitumen en wegen
 • Nederland CO2 neutraal – Boverhoff heeft zich gecommiteerd aan Nederland CO2 neutraal. Deze stichting biedt een duurzaamheidsplatform voor bedrijven en overheden. Hierin stimuleren deze elkaar om uit te groeien tot een klimaatneutrale organisatie: schoner en minder afhankelijk van fossiele brandstoffen, met respect voor mens en milieu
 • Perpetu-AL een samenwerking t.b.v. van een infrastructuur die eeuwigdurend hoogwaardige circulaire toepassing van Aluminium gevels. Uitgaande van stapsgewijze realisatie is de ambitie om binnen 7 jaar de CO2 uitstoot minimaal te halveren, om binnen 20 jaar geheel CO2 neutraal te zijn.

Logo duurzaam

 

 

 

Interesse gewekt? Neem dan contact op voor een vrijblijvend gesprek Neem contact op